+ 48 791 745 350

+48 791 745 350

fundacjaauxilio@gmail.com

Wybór wykonawcy modernizacji stolarki okiennej związanych z tworzeniem żłobka 

Ene Due Rabe - Zuzanka przez fundację Auxilio 

 

Zapytanie ofertowe nr 1/2023 

 

Niniejsze zapytanie ofertowe jest upublicznione na stronie internetowej  www.fundacjaauxilio.pl

 

Zamawiający:

 

Fundacja Auxilio, ul. 11 listopada 6c, 42-400 Zawiercie 

NIP: 9492197265; Regon: 243543070 KRS: 0000504478

 

Przedmiot zamówienia: 

 

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy do wykonanie prac naprawczych i modernizacyjnych stolarki wewnętrznej w budynku fundacji. 

 

Zakres usługi:

 

1. Serwis stolarki okiennej 

- wymiana pakietu szybowego

- wymiana uszczelek okiennych

- regulacja i naprawa okien na parterze budynku

 

2. Wykonanie i montaż okna tarasowego  o wymiarach szerokość 2200 cm; wysokość 2240 cm

 

3. Informacje dodatkowe

 

    Media: woda i prąd w budynku - Na miejscu znajduje się garaż do dyspozycji 

    Wykonawcy, 

 

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 

 

 • Termin wykonania zamówienia: 

 

od daty podpisania umowy do 31 grudnia 2023 roku. 

Fundacja Auxilio zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia. 

 

II. Miejsce realizacji zamówienia: 

 

ul. Zuzanka 3, 42-400 Zawiercie

 

III. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis dokonywania oceny spełniania tych warunków: 

Potencjał techniczny i osobowy

 

IV. Wykluczenie wykonawcy 

w celu uniknięcia konfliktu interesów Zamawiający żąda od Wykonawcy oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych – załącznik nr 1, 

 

V. Opis sposobu obliczenia ceny oraz opis kryteriów wyboru oferty 

Opis sposobu obliczenia ceny:

 

 • Wykonawca określa cenę brutto w złotych polskich. 
 • Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia (w tym ewentualne potrącenia i narzuty po stronie Wykonawcy) i musi być podana cyfrowo. Jeżeli Wykonawca ma zamiar zaproponować jakieś rabaty lub upusty cen, powinien je od razu ująć w obliczenia ceny, tak aby wyliczona cena za realizację zamówienia była ceną ostateczną. 
 • Cena musi zawierać koszt materiałów niezbędnych do wykonania prac, przy czym zleceniodawca zastrzega sobie prawo zakupy materiałów jeżeli ich cena będzie bardziej korzystna niż cena materiałów zaproponowanych przez wykonawcę.
 • Zaokrąglenia cen w złotych należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku, według ogólnie przyjętych zasad matematycznych. 
 • Za cenę oferty uważać się będzie łączną cenę brutto (łącznie z należnym podatkiem VAT). 

 

Opis kryteriów wyboru oferty: 

 

 • Zamawiający wybiera najtańszą ofertę, spośród ważnych ofert złożonych w postępowaniu. 
 • W przypadku złożenia najkorzystniejszych ofert z jednakową ceną, Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty. 

 

VI. Miejsce i termin składania ofert: 

 • Ofertę należy przesłać na adres mailowy fundacjaauxilio@gmail.com lub ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. Fundacja Auxilio, ul. 11 listopada 6c, 42-400 Zawiercie (liczy się data fizycznego dostarczania dokumentów). 
 • Termin składania ofert w wersji papierowej lub elektronicznej upływa 20 listopada 2023 roku o godzinie 12:00 (oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane). 

 

 

VII. Sposób przygotowania oferty: 

 • Ofertę można złożyć w wersji elektronicznej lub w wersji papierowej. 

 

Ofertę w wersji elektronicznej należy przesłać na adres mailowy fundacjaauxilio@gmail.com

Oferta w wersji elektronicznej powinna być przesłana jako .pdf lub .jpg. 

 

Zamawiający dopuszcza możliwość założenia oferty osobiście w siedzibie Zamawiającego 

 

(Fundacja Auxilio, ul. 11 listopada 6c, 42-400 Zawiercie) 

 

lub przesłania oferty pocztą tradycyjną. 

 

 • Wykonawca może złożyć tylko i wyłącznie jedną ofertę. Oferta musi być złożona w jednym egzemplarzu. Treść oferty musi odpowiadać treści zamówienia wraz z załącznikami. 
 • Oferta powinna być przygotowana w języku polskim. 
 • Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
 • Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę z zachowaniem formy pisemnej. 
 • Oferty niezgodne, czyli takie których treść nie odpowiada treści niniejszego zamówienia zostaną odrzucone bez dalszego rozpatrywania. 
 • Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
 • Prawdopodobny termin wyboru oferty i ogłoszenia wyników nastąpi do 7 dni od upływu terminu zbierania ofert. 
 • O przyjęciu oferty Zamawiający zawiadomi wybranego oferenta e-mailem lub telefonicznie.
 • O terminie i dacie zawarcia umowy Zamawiający poinformuje e-mailem lub telefonicznie. 
 • W przypadku gdy wybrany Wykonawca uchyli się od podpisania umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru kolejnej ze złożonych ofert. 
 • Podstawą zapłaty wykonanego zamówienia będą przedstawione przez Wykonawcę prawidłowe rachunki/faktury VAT wystawione po zrealizowaniu etapu prac zamówienia, przedstawionych w umowie. Rachunki/faktury VAT płatne będą w terminie 15 dni od daty otrzymania, na podane konto lub zaliczkowo na zakup niezbędnych materiałów do realizacji prac.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 
 • Zamawiający wymaga od Wykonawcy, którego oferta będzie najkorzystniejsza, aby zawarł z nim umowę, w sprawie udzielenia zamówienia na zawartych w niej warunkach, w miejscu i czasie, wskazanym przez Zamawiającego.
 • Strony zobowiązują się do niezwłocznego, wzajemnego informowania o każdej zmianie danych w dokumentach rejestracyjnych oraz innych danych wymienionych w umowie a mających wpływ na jej ważność. 

 

VIII. Klauzula informacyjna RODO: 

 

Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej w skrócie zwane RODO, Zamawiający informuję, iż: 

 

 • Administratorem danych osobowych jest Fundacja Auxilio – ul. 11 listopada 6c, 42-400 Zawiercie. 
 • Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem: fundacjaauxilio@gmail.com 
 • Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z niniejszym zapytaniem ofertowym. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych wynika z art. 6 ust 1 pkt c) RODO 
 • Odbiorcy danych osobowych: upoważnieni pracownicy do przetwarzania danych osobowych, uprawnione organy lub urzędy państwowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Odbiorcami będę również podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie zawartej umowy powierzenia z Administratorem. 
 • Składający zamówienie posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Zamawiający przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 • Wyrażenie zgody przez Zamawiającego na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia i jest wymogiem ustawowym, związanym z realizacją zapytania ofertowego, a niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału w niniejszym zamówieniu.
 • Na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b RODO Administrator danych ma prawo odmówić usunięcia danych osobowych Zamawiającego.

 

 

IX. Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego:

 

Rafał Peszek, tel. 791 745 350 dostępny pon.-pt. w godz. 8:00-16:00 lub e-mailowo:

fundacjaauxilio@gmail.com

 

 

X. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.